Iskanje

Informacije javnega značaja

PS Moj paket d.o.o. je skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezana k posredovanju informacij javnega značaja.

Pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja sprejemamo na ijz@mojpaket.si oziroma na naslov PS Moj paket d.o.o., Tržaška cesta 43A, 2000 Maribor s pripisom: Informacije javnega značaja.

Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili ZDIJZ.

KONTAKT:

E: podpora@mojpaket.si
T: 02 449 22 62


Katalog informacij javnega značaja

Kazalo:

- Osnovni podatki o katalogu
- Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja
- Podatki o PS Moj paket d.o.o.
- Organigram PS Moj paket d.o.o.
- Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja
- Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
- Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
- Prejemki poslovodnikov in nadzornega organa


Osnovni podatki o katalogu

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o PS Moj paket d.o.o., ter o drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu družbe v Mariboru, Tržaška cesta 43A ter na spletnem naslovu: www.mojpaket.si

Datum zadnje spremembe: 16.02.2021.


Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 51/06 –ZDIJZ-UPB 2, 117/2006 – ZDavP in 23/2014).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007,in 95/2011).

Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZustS-A).

Postopek za dostop do informacij je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslovu PS Moj paket d.o.o., Tržaška cesta 43A, 2000 Maribor.


Podatki o PS Moj paket d.o.o.

Naslov: PS Moj paket d.o.o., Tržaška cesta 43A, 2000 Maribor, Slovenija
Elektronski naslov: info@mojpaket.si
Spletna stran: www.mojpaket.si
Telefon: 02 449 22 62
Matična številka: 631 898 3000
Šifra dejavnosti: 47.910 Trg.na drob. po pošti ali po internetu – glavna dejavnost
Identifikacijska številka za DDV: SI23059419
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, Srg. 2013/4705 z dne 18. 2. 2013
Osnovni kapital: 221.979,00 EUR
TRR: SI56 0451 5000 2590 505 pri NovaKBM d.d.
Poslovodstvo PS Moj paket d.o.o. : Sabina Podkrižnik, direktorica


Organigram PS Moj paket d.o.o.

- Direktor
- Vodja prodaje in marketinga
- Vodja oddelka spletne prodaje
- Vodja oddelka fizične prodaje


Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja

Sabina Podkrižnik,
e-mail: sabina.podkrižnik@posta.si, tel.(02)228 2019
Naslov: PS Moj paket d.o.o., Tržaška cesta 43A, 2000 Maribor


Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

PS Moj paket d.o.o. skladno z 10.a v povezavi s 6.a členom Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava na svojih spletnih straneh objavlja tudi naslednje podatke in informacije:

- informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve, ter;
- informacije v zvezi s člani poslovodnega organa in sicer: osebno ime, dogovorjena višina mesečnih prejemkov, dogovorjena višina odpravnine ter skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu.


Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Trenutno družba še ni prejela nobene zahteve.


Sponzorstva, donacije in pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letih od 2014 do 2020

V letih od 2014 do 2020 ni bilo sklenjenih nobenih sponzorskih ali svetovalnih pogodb, prav tako tudi donacij ni bilo.


Prejemki poslovodnikov in nadzornega organa

Prejemek se izplačuje skladno s pogodbo o poslovodenju, ki je skladna z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C).

Prejemek direktorja družbe PS Moj paket d.o.o. je razviden iz tabele.


Bruto prejemki direktorja za leto 2021:

Ime in priimek: Aleksander Majhen
Funkcija: Direktor
Prejemek (od 1.1.2020): 1.195,58 EUR
Spremenljivi prejemek: do 30% osnovne plače
Odpravnina v primeru nekrivdne razrešitve: 3 povprečne izplačane osnovne plače v 12 mesecih pred razrešitvijo.

Bruto prejemki direktorja za leto 2021 (od 21.9.2021):

Ime in priimek: Sabina Podkrižnik
Funkcija: Direktorica
Prejemek (od 21.9.2021): 1.262,05 EUR
Spremenljivi prejemek: do 30% osnovne plače
Odpravnina v primeru nekrivdne razrešitve: 3 povprečne izplačane osnovne plače v 12 mesecih pred razrešitvijo.


Izplačani neto prejemki v letu 2020:

Ime in priimek: Aleksander Majhen
Funkcija: Direktor
Neto prejemki: 5.841,87 EUR

Ime in priimek: Aleksander Majhen
Funkcija: Pogodba o poslovodenju
Neto prejemki: 9.799,55 EUR

Prejemki članov nadzornega organa:

Družba PS Moj paket d.o.o. nima nadzornega sveta. Skupščina v letu 2020 ne izkazuje prejemkov.


Cenik posredovanja informacij javnega značaja

Cene za posredovanje informacij javnega značaja se zaračunavajo v skladu s cenikom Pošte Slovenije d.o.o. za posredovanje informacij javnega značaja, ki velja od 01.05.2014 in je objavljen na spletnem mestu: http://www.posta.si/.

Poštnina za pošiljanje informacij javnega značaja po pošti se zaračuna po veljavnem ceniku za poštne storitve.