Iskanje

Pogoji uporabe

 

I. SPLOŠNE INFORMACIJE O UPORABI SPLETNE STRANI MOJPAKET.SI

PS Moj paket d. o. o., Tržaška cesta 43a, 2000 Maribor, (v nadaljevanju: PSMP) je upravitelj spletne strani MOJPAKET.SI (v nadaljevanju: spletna stran), preko katere samostojno ali v sodelovanju s Pošto Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, (v nadaljevanju: PS) ali drugo povezano družbo v Skupini Pošta Slovenije ponuja nakup storitev ali blaga objavljenih na spletni strani.

PSMP in PS ter ostale odvisne družbe PS so povezane družbe v okviru Skupine Pošta Slovenije, pri čemer je PSMP ena od odvisnih družb PS (v nadaljevanju: družbe Skupine PS).

Pogoji uporabe spletnih storitev MOJPAKET.SI (v nadaljevanju: Pogoji uporabe) so namenjeni izključno pravnim osebam, ki so gospodarski subjekti opredeljeni po ZGD-1, druge pravne osebe in fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ponujanja blaga in/ali storitev preko spleta (v nadaljevanju: obiskovalec in/ali uporabnik oziroma spletni trgovec (izraz se uporablja samo v primeru nakupa spletnega vmesnika) oziroma pravna oseba oziroma samostojni podjetnik).

Ob vstopu na spletno stran se uporabnikom oziroma obiskovalcem priporoča, da pozorno preberejo te Pogoje uporabe in jih v celoti upoštevajo pri uporabi spletne strani, saj spletno stran uporabniki oziroma obiskovalci uporabljajo prostovoljno in na lastno odgovornost.

PSMP želi s temi Pogoji uporabe obiskovalce spletne strani seznaniti s pogoji uporabe same spletne strani, pogoji naročanja na storitve in nakup blaga dostopnih preko spletne strani ter z drugimi pravicami in obveznostmi uporabnikov storitev in blaga preko spletne strani.

Poleg teh Pogojev uporabe lahko zavezujejo uporabnike blaga in/ali storitev spletne strani še drugi splošni ali posebni pogoji, navodila uporabe in druga pravna obvestila, ki jih je izdala druga družba v Skupini PS (kot npr. pri nakupu spletnega vmesnika veljajo še za potrebe opremljanja in spremljanja dostave pošiljk splošni pogoji PS).

Z vstopom na spletno stran MOJPAKET.SI in njeno uporabo se šteje, da je bil obiskovalec oziroma uporabnik s strani PSMP seznanjen s temi Pogoji uporabe ter jih tudi hkrati z uporabo spletne strani, storitev in nakupa blaga sprejema.

Do spletne strani in s tem do naročanja na storitve in blago na spletni strani MOJPAKET.SI se lahko dostopa preko svetovnega spleta www.mojpaket.si in preko www.posta.si, od koder je obiskovalec preusmerjen na oddajo naročila na storitve in nakup blaga na spletno stran MOJPAKET.SI. Na www.posta.si povezavi obiskovalec in uporabnik na enem mestu pridobi splošne informacije o povezanih družbah Skupine PS in njihovem sodelovanju. Hkrati je obiskovalec seznanjen na splošno o storitvah in blagu dostopnih preko spletne strani MOJPAKET.SI v sodelovanju družb Skupine PS, vse z namenom, da se obiskovalcu in uporabniku zagotovi boljši dostop do informacij o celotni ponudbi, dogodkih in morebitnih ugodnostih iz nabora storitev in blaga Skupine PS oziroma iz nabora skupnih storitev objavljenih na spletni strani MOJPAKET.SI družb Skupine PS (beri PSMP in PS).

Obiskovalci in uporabniki lahko vprašanja ali želje po dodatnih informacijah v zvezi s storitvami in blagom objavljenimi na spletni strani MOJPAKET.SI posredujejo na PS MP na naslednje naslove ali telefonsko:

a) poštni naslov: PS MOJPAKET d. o. o.
Tržaška cesta 43a
2000 Maribor
b) e-naslov: podpora@mojpaket.si
c) telefonska številka: 02/449-2262

PSMP je prisotno tudi na družbenih omrežjih Facebook, Linkedin in Youtube, pod pogoji, ki jih ta družbena omrežja pravnim osebam ponudnikom omogoča.

V delih, ki jih ti Pogoji uporabe ali drugi pogoji uporabe storitev in nakup blaga ne urejajo, se neposredno uporabljajo vsakokrat veljavni relevantni evropski in nacionalni pravni predpisi s področja obligacijskih razmerij prodaje in nakupa storitev ter blaga, elektronskega poslovanja, dostopni na spletni strani www.pisrs.si.

 

II. PONUDBA SPLETNIH STORITEV IN BLAGA

PSMP uporabnikom preko spletne strani ponuja nabor storitev in blaga iz ponudbe PSMP, ki je vsakokrat dostopna na spletni povezavi www.mojpaket.si. Zaradi narave poslovanja prek spletne strani PSMP dopolnjuje ali spreminja ponudbe storitev in blaga na tej spletni strani.

Spreminjanje ali dopolnjevanje storitev in blaga lahko ima za posledico tudi spreminjanje ali dopolnjevanje teh Pogojev uporabe ali objavo povezave na druge pogoje, ki veljajo za uporabnike (dostopni na spletni strani ali v sistemu PS Moj paket).

Vsakokrat veljavne pogoje za nakup storitev in blaga iz ponudbe storitev na spletni strani mora uporabnik potrditi ob oddaji naročila in registraciji.

Za oddajo naročila za plačljivo blago ni predpisana minimalna vrednost nakupa. V primeru nakupa blaga v vrednosti manjši od 150,00 EUR brez DDV se kupcu dodatno zaračuna še dostava (poštnina) v višini 4,99 EUR z DDV. Dostava (poštnina) kupljenega blaga v vrednosti nad 150,00 EUR je brezplačna.

Ostali podrobnejši pogoji nakupa storitev in blaga iz ponudbe PSMP, oddaja naročila in postopek registracije so podrobneje opredeljeni še v III. in V. točki teh Pogojev uporabe in na spletni strani.

Spletni vmesniki dosegljivi na MOJPAKET.SI so namenjeni spletnim trgovcem in so povezani z informacijskim sistemom družbe Skupine PS z namenom oddaje naročila prenosa pošiljk spletnih trgovcev izvajalcu PS. Pogoj za vzpostavitev povezave med informacijskim sistemom spletne trgovine ter sistemi PS Moj paket je, da spletni trgovec za izvajanje svoje spletne dejavnosti (spletne trgovine):

1. uporablja eno izmed platform spletnih trgovin:
- Woocommerce za Wordpress,
- PrestaShop,
- Magento,
- nopCommerce,
- Opencart

2. in da hkrati postane registriran uporabnik spletne strani MOJPAKET.SI.

Spletni trgovec lahko odda naročilo za storitve spletnega vmesnika za pridobitev pravic uporabnika funkcionalnosti sistema PS Moj paket, v naslednjem obsegu:

a) polne uporabe funkcionalnosti sistema PS Moj paket ali
b) omejene uporabe funkcionalnosti sistema PS Moj paket.

Funkcionalnosti sistema PS Moj paket in obseg dostopa do funkcionalnosti za spletnega trgovca so objavljeni še na spletni strani MOJPAKET.SI pod funkcionalnosti in pri opisu lastnosti posameznega spletnega vtičnika sistema PS Moj paket.

 

III. POGOJI REGISTRACIJE IN POGOJI NAKUPA STORITEV IN BLAGA

Za oddajo naročila na storitve ali blago iz ponudbe spletnih storitev se mora uporabnik obvezno identificirati preko registracijskega postopka. Uporabnik mora obvezno vnesti poslovne podatke za obdelavo naročila v spletni obrazec za oddajo naročila:

- ime in priimek upravljavca uporabniškega računa za spletnega trgovca oziroma pravno osebo;
- elektronski naslov, preko katerega upravljavec upravlja uporabniški račun za potrebe spletnega trgovca oziroma pravne osebe;
- podatke o podjetju (naziv spletnega trgovca oziroma pravne osebe z navedbo uličnega naslova in naslova pošte ter številko pošte; ID pravne osebe za DDV);
- povezave do vseh spletnih trgovin, kjer bo spletni vtičnik nameščen (velja samo za spletne trgovca pri naročilu na spletni vmesnik);
- opredeliti, ali je že pogodbeni partner PS, ali želi postati pogodbeni partner PS ali ne želi postati pogodbeni partner PS ob registraciji na sistem PS Moj paket (velja samo za spletne trgovca pri naročilu na spletni vmesnik).

Če se s Pogoji uporabe, objavljenimi na tej spletni strani, uporabnik ne strinja, uporabnik ne more aktivirati uporabniškega računa za oddajo naročila na storitve ali blago in ohrani zgolj status obiskovalca spletne strani.

Pravna oseba s tem, ko na spletni strani popolno izpolni in pošlje vlogo (spletni obrazec) v obravnavo za registracijo oziroma identifikacijo jamči:

- da je na vlogi navedel resnične podatke,
- da je v postopku kreiranja uporabniškega računa sprejel Pogoje uporabe in potrdil svojo istovetnost,
- da je samostojni podjetnik oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je oseba pooblaščena za urejanje pravnih razmerij v imenu in za račun pravne osebe, t.i. oddajo vloge za naročanje na storitve, za uporabo funkcionalnosti sistema PS Moj paket, idr.

Po oddanem naročilu uporabnik po elektronski pošti prejme avtomatizirano obvestilo o oddanem naročilu. V primeru naročila o nakupu blaga še dodatno prejme tudi predračun z napotki za plačilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za PSMP kot za uporabnika. Pogodbeno razmerje med PSMP in uporabnikom je sklenjeno, ko uporabnik po prejemu predračuna plača za naročeno blago.

V primeru naročila na spletni vmesnik pa spletni trgovec prejme po prejetem obvestilu o oddanem naročilu še aktivacijske podatke in dostop do portala, kot določeno v dodatnih pogojih v nadaljevanju.


III.I Dodatni pogoji za naročilo na spletni vmesnik

Spletni trgovec mora v okviru registracijskega postopka oddati hkrati tudi naročilo za vtičnik preko spletnega obrazca, preden se spletni trgovini dodeli funkcionalnost sistema PS Moj paket ter potrditi sprejem teh Pogojev uporabe.

Za uporabo funkcionalnosti sistema PS Moj paket mora spletni trgovec izpolnjevati še naslednje pogoje:

- imeti ustrezno strojno opremo, ki je nameščena oziroma povezana s platformo spletne trgovine za katero se naroča spletni vtičnik za uporabo funkcionalnosti sistema PS Moj paket,
- imeti zagotovljeno povezavo z internetom,
- imeti dodatno programsko opremo, če je ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij samega spletnega vtičnika ali/in sistema PS Moj paket,
- imeti identifikacijska sredstva, ki so potrebna za uporabo celotnega sistema PS Moj paket.

Spletni trgovec kot uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz II. točke teh Pogojev uporabe. PSMP in PS ne nosita nobenih obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, spletnih vtičnikov ali računalniških programov, ki sodijo v okvir pogojev iz II. točke.

Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz II. točke teh Pogojev uporabe, družbi PSMP in PS ne jamčita za pravilno in varno delovanje sistema PS Moj paket.

 

IV. CENE, POGOJI PLAČILA IN DOSTAVA

Vse cene blaga so navedene v EUR (evrih), zajemajo vse stroške nakupa in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV se obračuna ob zaključku naročila (v košarici).

Cene blaga na spletni strani so prikazane kot spletne cene, ki so lahko označene tudi s popustom. Spletne cene veljajo za nakup blaga objavljenega na spletni strani za vse uporabnike, ki oddajo naročilo nakupa tega blaga.

Rok za plačilo naročenega blaga je 8 dni po prejemu predračuna.

Račun bo uporabniku poslan na elektronski naslov naveden na oddaji naročila. Pri poslovanju z javnim sektorjem se izda e-račun, zato se račun v fizični obliki ne pošilja uporabniku.

Na računu so razčlenjeni: cena, davek in vsi stroški v zvezi z nakupom. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah najkasneje v 8 delovnih dneh obvestiti PSMP. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov PSMP ne upošteva.

PSMP zagotavlja dostavo kupljenega blaga v sodelovanju s PS.

 

V. AKTIVACIJA UPORABE SISTEMA PS MOJ PAKET

Za aktivacijo dostopa do sistema PS Moj paket mora uporabnik oddati naročilo in izvesti registracijo kot določeno v poglavju III. In III.I teh Pogojev uporabe.

PSMP se zavezuje, da bo na podlagi pravilno oddanega naročila, posredovanih podatkov in glede na vrsto naročila na storitve ali blago, izvedla postopek registracije uporabnika spletnega trgovca oziroma pravne osebe (postopek kreiranja uporabniškega računa) v sistemu PS Moj paket (v primeru naročila na spletni vmesnik tudi v sodelovanju s PS).

Po obravnavi vloge PSMP, v primeru odobritve, posreduje osebi, navedeni kot upravljavcu uporabniškega računa , na elektronski naslov dostopne in druge podatke potrebne za dokončno vzpostavitev povezave med sistemom pravne osebe s sistemom PS Moj paket.

Spletni trgovec po potrjeni vlogi za kreiranje uporabniškega računa in za povezavo z naročenim vtičnikom prejme na elektronski naslov, še aktivacijske podatke do funkcionalnosti sistema PS Moj paket, kot podrobneje opredeljeno pod funkcionalnosti.

S prejemom aktivacijskih podatkov za uporabo vtičnika do sistema PS Moj paket se smatra, da ste kot uporabnik sistema PS Moj paket hkrati uporabnik elektronskih storitev PS za izmenjavo elektronskih podatkov in elektronskih dokumentov potrebnih za opremljanje pošiljk in oddajo pošiljk v prenos (dostavo/vročitev) skladno s pogoji prenosa pošiljk PS.

Spletni trgovec, ki je prejel aktivacijske podatke kot pogodbenik PS, lahko polno uporablja funkcionalnosti sistema PS Moj paket. Medtem ko spletni trgovec, ki ni ali ne želi postati pogodbenik PS lahko funkcionalnosti sistema PS Moj paket uporablja v omejenem obsegu kot ima to določeno PSMP.

 

VI. UPORABA FUNKCIONALNOSTI SISTEMA PS MOJ PAKET

Registriran uporabnik lahko sistem PS Moj paket uporablja izključno za svoje potrebe in se zaveže, da ne bo preprodajal niti omogočal uporabe storitev tretjim osebam, kar vključuje tudi prepoved predaje svojih dostopnih podatkov do uporabniškega računa v uporabo tretjim osebam.

Uporabnik je za uporabo sistema PS Moj paket dolžan:

- uporabljati spletni vtičnik v skladu s temi Pogoji uporabe, vključno s pogoji, navodili in dovoljenji sprejetimi in izdanimi s strani PS;
- uporabljati sistem PS Moj paket na način, da ne povzroča motenj, ne ogroža delovanja ter ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje;
- s programsko kodo ravnati kot dober gospodar in poravnati vso morebitno škodo, ki bi nastala PSMP ali drugim družbam Skupine PS ali eni od njih zaradi nepravilnega ali zlonamernega ravnanja uporabnikov pri uporabi sistema PS Moj paket (primeri takšnega ravnanja so lahko vdori v računalniške sisteme uporabnikov, namerno ali nenamerno posredovanje uporabniškega imena in gesla nepooblaščenim osebam, namerno ali nenamerno omogočanje dostopa do aplikacije nepooblaščenim osebam itd.);
- v primeru suma ali ob ugotovitvi, da je v sistemih uporabnika prišlo do vdora ali kompromitiranja podatkov in bi to lahko imelo vpliv ali zlorabo med drugim tudi dostavnega sistema (programske rešitve) PS, o tem nemudoma obvestiti odgovorno osebo določeno po pogodbi pri PS ali posredovati na kontaktne podatke PSMP vsakokrat objavljene na spletni strani.

Uporabnik sistema PS Moj paket v primeru ugotovljenih kršitev določil iz te točke PSMP ali drugim družbam Skupine PS ali eni od njih odgovarja za nastalo škodo.

 

VII. ONEMOGOČANJE DOSTOPA DO SISTEMA PS MOJ PAKET

Uporabniku se lahko trajno ali začasno onemogoči uporabo sistema PS Moj paket, če bo ugotovljeno, da uporabnik ravna v nasprotju z določili teh Pogojev uporabe ali splošnih pogojev dostave pošiljk ali drugih navodil PSMP ali drugih družb Skupine PS ali ene od njih ter veljavnimi pravnimi predpisi.

Uporabniku bo trajno onemogočena uporaba sistema PS Moj paket v naslednjih situacijah:

- če bo ugotovljeno, da je uporabnik na spletni strani pri oddaji vloge za elektronsko poslovanje po teh Pogojih uporabe namerno predložil nepravilne ali netočne podatke;
- če bo obstajal dvom o verodostojnosti identitete uporabnika oz. njegove poslovne sposobnosti ali o njegovi plačilni sposobnosti;
- če bo obstajal sum, da uporabnik zlorablja ali ima namen zlorabiti storitev ali blago ali prikriva zlorabo sistema PS Moj paket ali zlorabo s strani tretje nepooblaščene osebe.

 

VIII. DELOVANJE SISTEMA PS MOJ PAKET

Delovanje sistema PS Moj paket bo uporabnikom zagotovljeno nemoteno, razen v primerih:

1) nedelovanja strojne opreme uporabnika ali v kateremkoli drugem primeru, ko uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz teh Pogojev uporabe ali pravnih predpisov s področja varnosti in elektronskega poslovanja,
2) vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na sistemu PS Moj paket,
3) nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje sistema PS Moj paket (oziroma samega vtičnika PS Moj paket) z informacijskim okoljem dostave PS, ali kako drugače povezane z delovanjem sistema dostave PS,
4) nedelovanja internetnih povezav,
5) višje sile.

Uporabniki sistema PS Moj paket bodo na elektronski naslov, ki je bil naveden v registracijskem polju, obveščeni o predvidenih posegih ter nadgradnjah na sistemu PS Moj paket najkasneje 6 ur pred izvedbo posega.

 

IX. POMOČ UPORABNIKOM

PSMP nudi pomoč v zvezi z delovanjem sistema PS Moj paket s storitvijo Podpora uporabnikom ob delavnikih od 8. do 16. ure. Komunikacija med uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka prek kontaktnih podatkov:

- e-naslov: podpora@mojpaket.si
- telefonska številka: 02/449-2262,

neposredno dostopni tudi na spletni strani PS Moj paket - Pišite nam.

Uporabniku je zagotovljena odprava napak, ki onemogoča uporabo sistema PS Moj paket. Težave v zvezi z izvedbo dostave pošiljk ali druge reklamacije v zvezi z izvedeno storitvijo prenosa pošiljk uporabnik reklamira neposredno pri izvajalcu dostave (Pošti Slovenije) na način in na kontaktne podatke, kot ima to dogovorjeno s pogodbo ali je bil s strani PSMP napoten na kontakt in pomoč dostopno preko spletne povezave.

Na vsako prijavljeno napako, ki se bo nanašala na sistem PS Moj paket se bo PSMP odzval najkasneje v roku 24 ur od prijave napake v delovnem času PSMP.

Družbi PSMP in PS glede na lastno presojo uporabniku omogočata podporo pri namestitvi spletnega vtičnika PS Moj paket v spletno trgovino (npr. PSMP predvsem pri namestitvi in delovanju vtičnika, PS glede drugih programskih rešitev dostavnega sistema, dostopnega preko sistema PS Moj paket). V ta namen uporabnik PSMP ali PS omogoči dostop do administracije spletne trgovine s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali odobri dostop na daljavo do računalnika uporabnika, prek katerega lahko podpora PSMP ali PS dostopi v administracijo spletne trgovine.

V določenih primerih, na katere mora biti uporabnik predhodno izrecno opozorjen, je nudenje podpore lahko plačljivo, skladno s takrat veljavnim cenikom. O slednjem bo PSMP obvestil uporabnika najkasneje pred pristopom k izvedbi nudenja podpore.

 

X. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabniki se strinjajo, da uporabljajo sistem PS Moj paket vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi prek sistema PS Moj paket na lastno odgovornost.

Družbi PSMP in PS ne odgovarjata za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe sistema PS Moj paket oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, da je bila PSMP ali PS seznanjena z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena):

- okužbe z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali vdor v računalniški oziroma informacijski sistem,
- nepravilno delovanje programske rešitve oziroma opreme, ki jo uporabnik uporablja,
- okvaro strojne opreme,
- napake v povezavi,
- zlorabo ali krajo uporabniške identitete,
- višjo silo; za višjo silo se štejejo dogodki, ki jih ponudnik ni mogel predvideti in se jim oziroma njihovim posledicam ob nastanku tudi ne izogniti. Primeroma, toda ne izključno, se kot višja sila štejejo poplave, vojne, izredna stanja, demonstracije, primeri državljanske nepokorščine, ukrepi državnih ali lokalnih oblasti, požar, potres, stavke, motnje v proizvodnji, prometni zastoji in drugi primeri, ki jih priznava sodna praksa v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da se kot višja sila šteje tudi daljša prekinitev dobave ali motnja v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad telekomunikacijskega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik, in morebitni usmerjeni hekerski napadi onemogočanja storitve (dos in ddos) na infrastrukturo ponudnika. Navedeni dogodki se štejejo za višjo silo tudi, če izvirajo iz sfere ponudnika.

Uporabnik je seznanjen in sprejema dejstvo, da je delovanje sistema PS Moj paket v veliki meri odvisno od splošnega stanja in delovanja telekomunikacijskih omrežij, od možnosti uporabnika za dostop do teh omrežij in od pogojev dostopa do teh omrežij ter splošnega stanja in delovanja uporabnikove spletne strani oz. trgovine.

PSMP si bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prizadeval za neprekinjeno in nemoteno delovanje storitev, vendar v zvezi s tem ne prevzemata nobenih jamstev ali garancij. V nobenem primeru ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel na informacije, blago ali storitve, objavljene na spletni strani PS MOJPAKET.si ali z njo povezanih spletnih straneh, blaga ali storitvah. Enako velja za PS, ki v sodelovanju s PSMP omogoča storitve preko spletne strani, ki jo urejajo ti Pogoji uporabe.

Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb se uveljavljajo izključno proti tem tretjim osebam.

 

XI. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST UPORABNIKA

Uporabnik je odgovoren in odškodninsko odgovarja za vse posledice, ki bi nastale:

- zaradi zlorabe uporabe sistema PS Moj paket in
- v primeru nepooblaščene uporabe storitve s strani tretjih oseb, ,
- zaradi drugih oblik ravnanja ali opustitve uporabnika, ki so v nasprotju z določili teh Pogojev uporabe in neposredno zakonskih določilih..

Spletna stran (npr. PSMP, PS) lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (povezani sistemi), za katere PSMP in PS ne prevzemata nobene odgovornosti. PSMP in PS nista odgovorni za pravilnost ali dostopnost informacij, blaga ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe prek povezanih sistemov.

Informacije na povezanih sistemih so iz različnih virov (npr. družbena omrežja, …). PSMP in PS nista upravičena spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na povezanih sistemih. Dejstvo, da je uporabniku omogočena povezava s povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s povezanimi sistemi.

PSMP in PS nista odgovorni niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, blaga ali storitve povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

 

XII. PRAVNA PODLAGA OBDELAVE IN VAROVANJA PODATKOV


XII.I Obdelava poslovnih podatkov, tudi osebnih podatkov oseb, z dodeljenimi pravicami upravljanja z uporabniškim računom za pravno osebo

Informacije in podatki, ki jih uporabnik posreduje po teh Pogojih uporabe v sistem PS Moj paket se obravnavajo in varujejo kot zaupne in zapadejo pod poslovno skrivnost na podlagi:

1) vstopa v pravno razmerje z družbo PSMP preko spletne oddaje naročila na storitve ali blago in za kreiranje uporabniškega računa na spletni strani MOJPAKET.SI
2) izmenjave podatkov za elektronsko poslovanje za potrebe dostave pošiljk na podlagi sklenjene pogodbe o prenosu pošiljk s PS (velja samo v primeru naročila na spletne vmesnike).

PSMP obdeluje poslovne podatke uporabnikov uporabniškega računa, kot opredeljene v teh pogojih uporabe, za potrebe identifikacije istovetnosti uporabnika. Te podatke pridobita v obsegu kot navedeno v registracijskem polju uporabniškega računa v sistemu PS Moj paket (glej III. točko teh Pogojev uporabe). Pravna podlaga za pridobitev in obdelavo teh podatkov je področna zakonodaja o elektronskem (spletnem) poslovanju, ki ureja pogodbena razmerja.

Podatki vneseni v registracijskem postopku služijo tudi za potrebe uporabe posameznih aplikacij in opremljanja pošiljk (t.i. za potrebe uporabe funkcionalnosti sistema PS Moj paket), kot ga je glede pravne podlage PSMP seznanila že v predhodnih točkah teh Pogojev uporabe.

Za registracijo profila mora uporabnik vpisati osebne podatke upravitelja uporabniškega računa, t.j. ime in priimek osebe pooblaščene s strani pravne osebe, e-naslov, poleg naziva firme spletne trgovine oziroma pravne osebe ter druge zahtevane podatke v registracijskem polju, kot opredeljeno v predhodnih odstavkih).

Podatki iz predhodnih odstavkov te točke so shranjeni v enotnem kreiranem uporabniškem računu PS Moj paket preko katerega registriran uporabnik dostopa do uporabe posameznih storitev, spletnih mest ali aplikacij.

Uporabniški račun PS Moj paket oziroma sistem PS Moj paket registriranemu uporabniku omogoča, da ureja svoje identifikacijske podatke ter spremlja vsa naročila oziroma storitve ali naročen blago ter oddane pošiljke v prenos, ki jih je koristil z uporabo funkcionalnosti sistema PS Moj paket.

Poslovni podatki se po teh Pogojih uporabe uporabljajo za namene elektronskega poslovanja in elektronske poslovne komunikacije z uporabnikom (npr. v zvezi s prejetim spletnim naročilom, podajanje odgovorov/pojasnil v zvezi s kreiranim uporabniškim računom, posredovanjem novosti ali posodobitve vtičnika ali same platforme).

Upravljavec podatkov registriranih uporabnikov je PSMP in PS (velja samo v primeru naročila na spletni vmesnik za izvajanje dostave pošiljk). PSMP nastopa kot obdelovalec podatkov v imenu in za račun PS le v delu, ki se nanaša na uporabo spletnega vmesnika preko sistema PS Moj paket s strani uporabnika za oddajo elektronskih podatkov za izvedbo dostave pošiljk PS. PSMP ima s PS urjeno pogodbeno razmerje za elektronsko izmenjavo podatkov uporabnikov storitev spletnega vmesnika po teh Pogojih uporabe, ki so hkrati uporabniki poštnih storitev PS.

Poslovne podatke pridobljene po teh Pogojih uporabe bo PSMP razkrila tretjim osebam oziroma pristojnim organom le na podlagi izkazane pravne podlage in zakonitega interesa.


XII.II Varstvo poslovnih podatkov

Pridobljeni poslovni podatki po teh Pogojih uporabe so varovani v skladu s področno zakonodajo o informacijski varnosti in elektronskem poslovanju, še posebej pa glede osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Družbi PSMP in PS uporabljata vse razumne ukrepe, da so podatki zaščiteni v sistemu družb PSMP in PS, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. V zvezi s tem je zagotovljeno hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Zagotovljena je redundantna hramba podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada je zagotovljeno, da se bodo vzpostavila delovna okolja s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.

Za delovanje informacijske tehnologije je vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISOIEC 27001: 2013 in druge v zvezi z varovanjem (osebnih) podatkov sprejete ukrepe z internimi akti, protokoli ali varnostnimi politikami, ki vzpostavljajo pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke skladno z relevantno zakonodajo (še posebej z določili Uredba EU 2016/679 (30., 32. in drugi členi)).

Dodatne informacije in podajo zahteve za pridobitev informacije glede obdelave in varovanja podatkov lahko uporabniki zahtevajo preko oddaje zahtevka (12-14. člen Splošne Uredbe GDPR):

- na naslov: Pošta Slovenije d. o. o., Pooblaščena oseba za obdelavo (osebnih) podatkov, Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
- elektronski naslov: dpo@posta.si
- telefonska številka: 080 14 00


XII.III Obdelava podatkov v oglaševalske namene

PSMP lahko uporabljala elektronski naslov obiskovalca spletne strani ali uporabnika za namen pošiljanja drugih oglaševalskih obvestil oziroma sporočil, ki ne bodo samo v povezavi z delovanjem ali posodobitvijo vtičnika ali druge storitve po teh Pogojih uporabe, v kolikor se bo naročil na e-novice preko spletne prijave na spletni strani - Vpišite svoj email naslov.


XI.IV Hramba poslovnih podatkov

Poslovni podatki za kreiranje uporabniškega računa se hranijo dokler ima registriran uporabnik odprt uporabniški račun PS Moj paket .

PSMP si pridržuje pravico, da zapre in ukine uporabniški račun PS Moj paket registriranemu uporabniku, če ga uporabnik ni aktivno uporabljal vsaj eno leto. Pred zaprtjem profila bo PSMP registriranega uporabnika o tem obvestil na registracijske podatke iz vloge.

Hrambo in rok hrambe poslovnih podatkov in dokumentov, ki si jih uporabnik ustvari ali izmenja za potrebe izvedbe naročila ali same dostave pošiljk preko uporabniškega računa, določajo ti Pogoji uporabe in še splošni pogoji za izvajanje poštnih in drugih storitev PS.

 

XIII. TOČNOST PODATKOV

PSMP se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletni strani. Uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. PSMP prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov, kot opredeljeno v teh Pogojih uporabe.

 

XIV. INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsebina sistema PS Moj paket je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je PSMP. Ta vsebina je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine PSMP. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine na sistema PS Moj paket samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo PSMP, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

 

XV. KRŠITVE

V primeru kršitve pogojev teh Pogojev uporabe ali obstoječe veljavne zakonodaje sme PSMP posredovane podatke v celoti uporabiti za namen preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve. Uporabniku se lahko v tem primeru delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta in se incident prijavi pristojnim organom.

Poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu je izrecno prepovedan. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev dejavnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema, ki je pod upravljanjem PSMP.

V kolikor se uporabnik ali tretja oseba, ki mu uporabnik omogoči dostop do uporabe, ne vzdrži kršitev, odgovarja odškodninsko in kazensko družbama Skupine PS, kot določeno po teh Pogojih uporabe pod odgovornostjo.

 

XVI. SPREMEMBE POGOJEV UPORABE STORITEV NA SPLETNI STRANI

PSMP si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni te pogoje za uporabnike. O morebitnih spremembah pogojev bo obiskovalec seznanjen po elektronski pošti oziroma uporabnik preko obvestil dostopnih v sistemu PS Moj paket.

PS MOJPAKET d.o.o.
Maribor, maj 2024 (ver. 2.1)