Iskanje

Pogoji uporabe

 

I. SPLOŠNE INFORMACIJE O UPORABI SPLETNE STRANI MOJPAKET.SI

PS Moj paket d. o. o., Tržaška cesta 43a, 2000 Maribor, (v nadaljevanju: PSMP) je upravitelj spletne strani MOJPAKET.SI (v nadaljevanju: spletna stran), preko katere v sodelovanju s Pošto Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, (v nadaljevanju: PS) ponuja produkte in storitve objavljene na tej spletni strani.

PSMP in PS sta povezani družbi v okviru Skupine Pošta Slovenije, pri čemer je PSMP odvisna družba PS (v nadaljevanju: družbi Skupine PS).

Pogoji uporabe spletnih storitev MOJPAKET.SI (v nadaljevanju: Pogoji uporabe) so namenjeni izključno spletnim trgovcem, ki so gospodarski subjekti opredeljeni po ZGD-1, druge pravne osebe in fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ponujanja blaga in/ali storitev preko spleta (v nadaljevanju: obiskovalec in/ali uporabnik oziroma spletni trgovec oziroma pravna oseba oziroma samostojni podjetnik).

Ob vstopu na spletno stran se uporabnikom oziroma obiskovalcem priporoča, da pozorno preberejo te Pogoje uporabe in jih v celoti upoštevajo pri uporabi spletne strani, saj spletno stran uporabniki oziroma obiskovalci uporabljajo prostovoljno in na lastno odgovornost.

PSMP želi s temi Pogoji uporabe obiskovalce spletne strani seznaniti s pogoji uporabe same spletne strani, pogoji naročanja na produkte in storitve dostopne preko te spletne strani ter z drugimi pravicami in obveznostmi uporabnikov produktov in/ali storitev spletne strani.

Poleg teh Pogojev uporabe lahko zavezujejo uporabnike produktov in/ali storitev spletne strani še dodatni splošni ali posebni pogoji, navodila uporabe in druga pravna obvestila, ki jih je izdala PS za potrebe opremljanja in spremljanja dostave pošiljk z uporabo produktov in/ali storitev preko te spletne strani (v nadaljevanju: drugi pogoji uporabe storitev).

Z vstopom na spletno stran MOJPAKET.SI in njeno uporabo se šteje, da je bil obiskovalec oziroma uporabnik s strani PSMP seznanjen s temi Pogoji uporabe ter jih tudi hkrati z uporabo te spletne strani, produktov in storitev sprejema.

Do spletne strani in s tem do naročanja na produkte in/ali storitve na spletni strani MOJPAKET.SI se lahko dostopa preko svetovnega spleta www.mojpaket.si in preko www.posta.si, od koder je obiskovalec preusmerjen na oddajo naročila na storitve na spletno stran MOJPAKET.SI. Na www.posta.si povezavi obiskovalec in uporabnik na enem mestu pridobi splošne informacije o povezanih družbah Skupine PS in njihovem sodelovanju. Hkrati je obiskovalec seznanjen na splošno o storitvah dostopnih preko spletne strani MOJPAKET.SI v sodelovanju družb Skupine PS, vse z namenom, da se obiskovalcu in uporabniku zagotovi boljši dostop do informacij o celotni ponudbi, dogodkih in morebitnih ugodnostih iz nabora storitev Skupine PS oziroma iz nabora skupnih storitev objavljenih na spletni strani MOJPAKET.SI družb Skupine PS (beri PSMP in PS).

Obiskovalci in uporabniki lahko vprašanja ali želje po dodatnih informacijah v zvezi s storitvami objavljenimi na spletni strani MOJPAKET.SI posredujejo na PS MP na naslednje naslove ali telefonsko:

a) poštni naslov: PS MOJPAKET d. o. o., Tržaška cesta 43a, 2000 Maribor

b) e-naslov: podpora@mojpaket.si

c) telefonska številka: 02/449-2262

PSMP je prisotno tudi na družbenih omrežjih Facebook, Linkedin in Youtube, pod pogoji, ki jih ta družbena omrežja pravnim osebam ponudnikom omogoča.

V delih, ki jih ti Pogoji uporabe ali drugi pogoji uporabe storitev ne urejajo, se neposredno uporabljajo vsakokrat veljavni relevantni evropski in nacionalni pravni predpisi s področja elektronskega poslovanja, dostopni na spletni strani www.pisrs.si.

II. OPIS SPLETNIH STORITEV DOSTOPNIH PREKO SPLETNE STRANI

Spletne storitve dosegljive na MOJPAKET.SI so povezane z informacijskim sistemom družbe Skupine PS z namenom oddaje naročila za dostavo pošiljk izvajalcu PS, pod pogoji kot določeno s temi Pogoji uporabe.

Pogoj za vzpostavitev povezave med informacijskim sistemom spletne trgovine, ki jo ima vzpostavljeno spletni trgovec, ter sistemi PS Moj paket je, da spletni trgovec za izvajanje svoje spletne dejavnosti (spletne trgovine) uporablja eno izmed platform spletnih trgovin:

- Woocommerce za Wordpress,
- PrestaShop,
- Magenta,
- nopCommerce,
- Opencart.

Odvisno od oddanega naročila in izpolnjevanja pogojev spletnega trgovca kot uporabnika funkcionalnosti, ki jih ponuja sistem PS Moj paket, na spletni strani MOJPAKET.SI, spletni trgovec lahko pridobi pravico:

a) polne uporabe funkcionalnosti sistema PS Moj paket ali

b) omejene uporabe funkcionalnosti sistema PS Moj paket.

Funkcionalnosti sistema PS Moj paket in obseg dostopa do funkcionalnosti za uporabnika spletnega trgovca je objavljen na spletni strani MOJPAKET.SI pod funkcionalnosti in pri opisu lastnosti posameznega spletnega vtičnika sistema PS Moj paket.

Pogoji pridobitve pravic in obveznosti spletnega trgovca kot uporabnika funkcionalnosti sistema PS Moj paket so, da postane registriran uporabnik spletne strani, in sicer tako, da odda naročilo za vtičnik iz ponudbe PS MP in hkrati izvede postopek registracije z namenom pridobitve uporabniškega računa. Oddaja naročila in postopek registracije sta podrobneje opredeljena v III. točki Pogoji za uporabnike teh Pogojev uporabe.

Če se s Pogoji uporabe, objavljenimi na tej spletni strani, spletni trgovec ne strinja, spletni trgovec ne more aktivirati uporabniškega računa za oddajo naročila na storitve sistema PS Moj paket in ohrani zgolj status obiskovalca spletne strani.

III. POGOJI ZA UPORABNIKA

Spletni trgovec mora v okviru registracijskega postopka oddati tudi naročilo za vtičnik, ki ga družbi Skupine PS obravnavata kot opredeljeno v teh Pogojih uporabe, preden se spletni trgovini dodeli funkcionalnost sistema PS Moj paket. Spletni trgovec mora v okviru oddaje naročila za vtičnik urediti tudi registracijski postopek na način, da izpolni in odda vlogo (spletni obrazec) s potrditvijo sprejema teh Pogojev uporabe.

Spletni trgovec s tem ko na spletni strani popolno izpolni in pošlje vlogo (spletni obrazec) družbama Skupine PS v obravnavo jamči:

- da je na vlogi navedel resnične podatke,
- da je v postopku kreiranja uporabniškega računa sprejel Pogoje uporabe in potrdil svojo istovetnost,
- da je samostojni podjetnik oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je oseba pooblaščena za urejanje pravnih razmerij v imenu in za račun pravne osebe, t.i. oddajo vloge za naročanje na uporabo funkcionalnosti sistema PS Moj paket,

Za uporabo funkcionalnosti sistema PS Moj paket mora uporabnik izpolnjevati še naslednje pogoje:

- imeti ustrezno strojno opremo, ki je nameščena oziroma povezana s platformo spletne trgovine za katero se naroča spletni vtičnik za uporabo funkcionalnosti sistema PS Moj paket,
- imeti zagotovljeno povezavo z internetom,
- imeti dodatno programsko opremo, če je ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij samega spletnega vtičnika ali/in sistema PS Moj paket,
- imeti identifikacijska sredstva, ki so potrebna za uporabo celotnega sistema PS Moj paket.

Spletni trgovec kot uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz II. točke teh Pogojev uporabe. Družbi Skupine PS ne nosita nobenih obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, spletnih vtičnikov ali računalniških programov, ki sodijo v okvir pogojev iz II. točke.

Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz II. točke teh Pogojev uporabe, družbi Skupine PS ne jamčita za pravilno in varno delovanje sistema PS Moj paket.

IV. AKTIVACIJA SISTEMA PS MOJ PAKET

Za aktivacijo dostopa do sistema PS Moj paket mora spletni trgovec oddati naročilo in izvesti registracijo, za kar mora izpolniti zahtevane identifikacijske in druge podatke ter osebne podatke o upravljavcu uporabniškega računa za elektronsko komuniciranje v registracijska polja dostopna na spletni strani MOJPAKET.SI, ki so zahtevani v obsegu: :

- ime in priimek upravljavca uporabniškega računa za spletnega trgovca;
- elektronski naslov, preko katerega upravljavec upravlja uporabniški račun in elektronski naslov spletne trgovine, če ta ni enak elektronskemu naslovu upravljavca uporabniškega računa;
- podatke o podjetju (naziv spletnega trgovca (pravne osebe) z navedb uličnega naslova in naslova pošte ter številko pošte; ID pravne osebe za DDV; elektronski naslov pravne osebe, s katerim posluje na trgu oziroma pravnem prometu, če ta ni enak elektronskemu naslovu upravljavca uporabniškega računa);
- povezave do vseh spletnih trgovin, kjer bo spletni vtičnik nameščen;
- opredeliti, ali je že pogodbeni partner PS, ali želi postati pogodbeni partner PS ali ne želi postati pogodbeni partner PS ob registraciji na sistem PS Moj paket.

PSMP se zavezuje, da bo na podlagi pravilno oddanega naročila in posredovanih podatkov izvedla postopek registracije spletnega trgovca (postopek kreiranja uporabniškega računa) v sistemu PS Moj paket v sodelovanju s PS. Po obravnavi vloge PSMP v primeru odobritve posreduje osebi, navedeni kot upravljavcu uporabniškega računa, na elektronski naslov aktivacijske in ostale podatke potrebne za dokončno vzpostavitev povezave med sistemom spletne trgovine spletnega trgovca s celotnim sistemom PS Moj paket.

Spletni trgovec po obdelanem postopku po katerem se potrdi vloga za kreiranje uporabniškega računa prejme na elektronski naslov, naveden na vlogi med podatki za komuniciranje, dostopne podatke do sistema PS Moj paket.

S prejemom dostopnih podatkov do sistema PS Moj paket se smatra, da ste kot uporabnik sistema PS Moj paket hkrati uporabnik elektronskih storitev PS za izmenjavo elektronskih podatkov in elektronskih dokumentov potrebnih za opremljanje pošiljk in oddajo pošiljk v prenos (dostavo/vročitev) skladno s pogoji prenosa pošiljk PS.

Spletni trgovec, ki je prejel aktivacijske podatke kot pogodbenik PS, lahko polno uporablja funkcionalnosti sistema PS Moj paket. Medtem ko spletni trgovec, ki ni ali ne želi postati pogodbenik PS lahko funkcionalnosti sistema PS Moj paket uporablja v omejenem obsegu kot ima to določeno PSMP.

V. UPORABA FUNKCIONALNOSTI SISTEMA PS MOJ PAKET

Registriran spletni trgovec lahko sistem PS Moj paket uporablja izključno za svoje potrebe in se zaveže, da ne bo preprodajal niti omogočal uporabe storitev tretjim osebam, kar vključuje tudi prepoved predaje svojih dostopnih podatkov do uporabniškega računa v uporabo tretjim osebam.

Uporabnik je za uporabo sistema PS Moj paket dolžan:

- uporabljati spletni vtičnik v skladu s temi Pogoji uporabe, vključno s pogoji, navodili in dovoljenji sprejetimi in izdanimi s strani PS;
- uporabljati sistem PS Moj paket na način, da ne povzroča motenj, ne ogroža delovanja ter ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje;
- s programsko kodo ravnati kot dober gospodar in poravnati vso morebitno škodo, ki bi nastala družbama Skupine PS ali eni od njiju zaradi nepravilnega ali zlonamernega ravnanja uporabnikov pri uporabi sistema PS Moj paket (primeri takšnega ravnanja so lahko vdori v računalniške sisteme uporabnikov, namerno ali nenamerno posredovanje uporabniškega imena in gesla nepooblaščenim osebam, namerno ali nenamerno omogočanje dostopa do aplikacije nepooblaščenim osebam itd.);
- v primeru suma ali ob ugotovitvi, da je v sistemih uporabnika prišlo do vdora ali kompromitiranja podatkov in bi to lahko imelo vpliv ali zlorabo dostavnega sistema (programske rešitve) Pošte Slovenije, o tem nemudoma obvestiti odgovorno osebo določeno po pogodbi pri Pošti Slovenije ali posredovati na kontaktne podatke PSMP vsakokrat objavljene na spletni strani.

Spletni trgovec kot uporabnik sistema PS Moj paket v primeru ugotovljenih kršitev določil iz te točke družbama Skupine PS odgovarja za nastalo škodo.

VI. ONEMOGOČANJE DOSTOPA DO SISTEMA PS MOJ PAKET

Uporabniku se lahko trajno ali začasno onemogoči uporabo sistema PS Moj paket, če bo ugotovljeno, da uporabnik ravna v nasprotju z določili teh Pogojev uporabe ali splošnih pogojev dostave pošiljk ali drugih navodil družb Skupine PS ter veljavnimi pravnimi predpisi.

Uporabniku bo trajno onemogočena uporaba sistema PS Moj paket v naslednjih situacijah:

- če bo ugotovljeno, da je uporabnik na spletni strani pri oddaji vloge za elektronsko poslovanje z družbama Skupine PS namerno predložil nepravilne ali netočne podatke;
- če bo obstajal dvom o verodostojnosti identitete uporabnika oz. njegove poslovne sposobnosti ali o njegovi plačilni sposobnosti;
- če bo obstajal sum, da uporabnik zlorablja ali ima namen zlorabiti storitev ali produkt ali prikriva zlorabo sistema PS Moj paket ali zlorabo s strani tretje nepooblaščene osebe.

VII. DELOVANJE SISTEMA PS MOJ PAKET

Delovanje sistema PS Moj paket bo uporabnikom zagotovljeno nemoteno, razen v primerih:

1) nedelovanja strojne opreme uporabnika ali v kateremkoli drugem primeru, ko uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz teh Pogojev uporabe ali pravnih predpisov s področja varnosti in elektronskega poslovanja,
2) vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na sistemu PS Moj paket,
3) nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje sistema PS Moj paket (oziroma samega vtičnika PS Moj paket) z informacijskim okoljem dostave PS, ali kako drugače povezane z delovanjem sistema dostave PS,
4) nedelovanja internetnih povezav,
5) višje sile.

Uporabniki sistema PS Moj paket bodo na elektronski naslov, ki je bil naveden v registracijskem polju, obveščeni o predvidenih posegih ter nadgradnjah na sistemu PS Moj paket najkasneje 6 ur pred izvedbo posega.

VIII. POMOČ UPORABNIKOM

PSMP nudi pomoč v zvezi z delovanjem sistema PS Moj paket s storitvijo Podpora uporabnikom ob delavnikih od 8. do 16. ure. Komunikacija med uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka prek kontaktnih podatkov:

- e-naslov: podpora@mojpaket.si
- telefonska številka: 02/449-2262,

neposredno dostopni tudi na spletni strani PS Moj paket - Pišite nam.

Uporabniku je zagotovljena odprava napak, ki onemogoča uporabo sistema PS Moj paket, pri čemer težave v zvezi z izvedbo dostave pošiljk ali druge reklamacije v zvezi z izvedeno storitvijo prenosa pošiljk uporabnik reklamira neposredno pri Pošti Slovenije na način in na kontaktne podatke, kot ima to dogovorjeno s pogodbo.

Na vsako prijavljeno napako, ki se bo nanašala na sistem PS Moj paket se bo PSMP odzval najkasneje v roku 24 ur od prijave napake v delovnem času PSMP.

Družbi Skupine PS glede na lastno presojo uporabniku omogočata podporo pri namestitvi spletnega vtičnika PS Moj paket v spletno trgovino (npr. PSMP predvsem pri namestitvi in delovanju vtičnika, PS glede drugih programskih rešitev dostavnega sistema, dostopnega preko sistema PS Moj paket). V ta namen uporabnik PSMP ali PS omogoči dostop do administracije spletne trgovine s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali odobri dostop na daljavo do računalnika uporabnika, prek katerega lahko podpora PSMP ali PS dostopi v administracijo spletne trgovine.

V določenih primerih, na katere mora biti uporabnik predhodno izrecno opozorjen, je nudenje podpore lahko plačljivo, skladno s takrat veljavnim cenikom. O slednjem bo PSMP obvestil uporabnika najkasneje pred pristopom k izvedbi nudenja podpore.

IX. OMEJITEV ODGOVORNOSTI DRUŽB SKUPINE PS

Uporabniki se strinjajo, da uporabljajo sistem PS Moj paket vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi prek sistema PS Moj paket na lastno odgovornost.

Družbi Skupine PS ne odgovarjata za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe sistema PS Moj paket oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, da je bila PSMP ali PS seznanjena z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena):

- okužbe z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali vdor v računalniški oziroma informacijski sistem,
- nepravilno delovanje programske rešitve oziroma opreme, ki jo uporabnik uporablja,
- okvaro strojne opreme,
- napake v povezavi,
- zlorabo ali krajo uporabniške identitete,
- višjo silo; za višjo silo se štejejo dogodki, ki jih ponudnik ni mogel predvideti in se jim oziroma njihovim posledicam ob nastanku tudi ne izogniti. Primeroma, toda ne izključno, se kot višja sila štejejo poplave, vojne, izredna stanja, demonstracije, primeri državljanske nepokorščine, ukrepi državnih ali lokalnih oblasti, požar, potres, stavke, motnje v proizvodnji, prometni zastoji in drugi primeri, ki jih priznava sodna praksa v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da se kot višja sila šteje tudi daljša prekinitev dobave ali motnja v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad telekomunikacijskega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik, in morebitni usmerjeni hekerski napadi onemogočanja storitve (dos in ddos) na infrastrukturo ponudnika. Navedeni dogodki se štejejo za višjo silo tudi, če izvirajo iz sfere ponudnika.

Uporabnik je seznanjen in sprejema dejstvo, da je delovanje sistema PS Moj paket v veliki meri odvisno od splošnega stanja in delovanja telekomunikacijskih omrežij, od možnosti uporabnika za dostop do teh omrežij in od pogojev dostopa do teh omrežij ter splošnega stanja in delovanja uporabnikove spletne strani oz. trgovine.

Družbi Skupine PS si bosta s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prizadevala za neprekinjeno in nemoteno delovanje storitev, vendar v zvezi s tem ne prevzemata nobenih jamstev ali garancij.

V nobenem primeru družbi Skupine PS ne odgovarjata za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene na spletni strani PS MOJPAKET.si ali z njo povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb se uveljavljajo izključno proti tem tretjim osebam.

X. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST UPORABNIKA

Uporabnik je odgovoren in odškodninsko odgovarja za vse posledice, ki bi nastale zaradi zlorabe uporabe sistema PS Moj paket in v primeru nepooblaščene uporabe storitve s strani tretjih oseb, kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi uporabe sistema PS Moj paket ali ravnanja uporabnika, ki so v nasprotju z določili predpisov s tega področja ter teh Splošnih pogojev.

Spletni strani PSMP in PS lahko omogočata povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (povezani sistemi), za katere PSMP in PS ne prevzemata nobene odgovornosti. PSMP in PS nista odgovorna za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe prek povezanih sistemov.

Informacije na povezanih sistemih so iz različnih virov (npr. družbena omrežja, …). PSMP in PS nista upravičena spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na povezanih sistemih. Dejstvo, da je uporabniku omogočena povezava s povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s povezanimi sistemi.

PSMP in PS nista odgovorna niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

Za uporabo povezanih sistemov bo uporabnik moral sprejeti splošne pogoje ali druga navodila uporabe, ki se razlikujejo od teh Pogojev uporabe ali se ti Pogoji uporabe nanje ne sklicujejo neposredno in za katere PSMP in PS ne odgovarjata, v vsakem primeru pa prevladajo ti Pogoji uporabe.

XI. PRAVNA PODLAGA OBDELAVE IN VAROVANJA PODATKOV

XI.I.I Obdelava poslovnih podatkov, med katerimi so tudi osebni podatki oseb, z dodeljenimi pravicami upravljanja z uporabniškim računom s strani spletnega trgovca

Informacije in podatki, ki jih družbi Skupine PS prejmeta od spletnega trgovca za uporabo storitev sistema PS Moj paket na podlagi teh Pogojev uporabe, so zaupne narave in zapadejo pod poslovno skrivnost na podlagi:

1. vstopa v pravno razmerje z družbama Skupine PS s spletno oddajo naročila za kreiranje uporabniškega računa spletnega trgovca na spletni strani MOJPAKET.SI

2. sklenjene pogodbe o prenosu pošiljk s PS, ki vključuje tudi uporabo sistema PS Moj paket za elektronsko poslovanje in izmenjavo podatkov.

Družbi Skupine PS obdelujeta poslovne podatke uporabnikov uporabniškega računa, med katerimi so tudi osebni podatki, za potrebe identifikacije istovetnosti uporabnika. Te podatke pridobita v obsegu kot navedeno v registracijskem polju uporabniškega računa v sistemu PS Moj paket (glej III. točko Pogoji uporabnika teh Pogojev uporabe). Pravna podlaga za pridobitev in obdelavo teh podatkov je področna zakonodaja o elektronskem (spletnem) poslovanju, ki ureja naročnika razmerja. Podatki vnešeni v registracijskem postopku služijo tudi za potrebe uporabe posameznih aplikacij in opremljanja pošiljk (t.i. za potrebe uporabe funkcionalnosti sistema PS Moj paket), kot določa zakon, drugi splošni pogoji in navodila PS s področja prenosa pošiljk.

Za registracijo profila mora uporabnik vpisati upravitelja uporabniškega računa, t.j. njegovo ime in priimek, e-naslov, poleg naziva firme spletne trgovine ter druge zahtevane podatke v registracijskem polju (glej pojasnila iz predhodnega odstavka).

Podatki iz predhodnih odstavkov te točke so shranjeni v enotnem kreiranem uporabniškem računu PS Moj paket preko katerega registriran uporabnik dostopa do uporabe posameznih storitev, spletnih mest ali aplikacij.

Uporabniški račun PS Moj paket oziroma sistem PS Moj paket registriranemu uporabniku omogoča, da ureja svoje identifikacijske podatke ter spremlja vsa naročila oziroma storitve ter oddane pošiljke v prenos, ki jih je koristil z uporabo funkcionalnosti sistema PS Moj paket.

Družbi Skupine PS pridobljene podatke s strani spletnega trgovca, vključno z osebnimi podatki, uporabljata tudi za namene elektronskega poslovanja in elektronske komunikacije z uporabnikom (npr. v zvezi s prejetim spletnim naročilom, podajanje odgovorov/pojasnil v zvezi s kreiranim uporabniškim računom, posredovanjem novosti ali posodobitve spletnega vtičnika ali same platforme).

Upravljavec podatkov registriranih uporabnikov je PS, medtem ko je PSMP njen obdelovalec, ki za PS na pogodbeni podlagi preko sistema PS Moj paket zagotavlja elektronske storitve oziroma elektronsko izmenjavo podatkov z uporabnikim, ki so hkrati uporabniki poštnih storitev PS po zakonodaji s področja poštnih storitev.

Poslovne podatke pridobljene po teh Pogojih uporabe bosta družbi Skupine PS razkrili tretjim osebam oziroma pristojnim organom izključno na podlagi izkazane pravne podlage in zakonitega interesa.

XI.I.II Varstvo poslovnih podatkov

Pridobljene poslovne podatke registriranih uporabnikov po teh Pogojih uporabe družbi Skupine PS varujeta v skladu s področno zakonodajo o informacijski varnosti in elektronskem poslovanju, še posebej pa glede osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Družbi Skupine PS bosta uporabili vse razumne ukrepe, da bosta zaščitili podatke, ki se hranijo v sistemu družb PS, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. V zvezi s tem družbi Skupine PS zagotavljata hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Družbi Skupine PS bosta zagotavljali redundantno hrambo podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada se družbi Skupine PS obvezujeta, da bosta vzpostavili delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.

Družbi Skupine PS uporabnikom uporabniškega račun zagotavljata, da imata za delovanje informacijske tehnologije vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISOIEC 27001: 2013 in druge v zvezi z varovanjem (osebnih) podatkov sprejete ukrepe z internimi akti, protokoli ali varnostnimi politikami, ki vzpostavljajo pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke skladno z relevantno zakonodajo, še posebej z določili Uredba EU 2016/679 (30., 32. in drugi členi).

Dodatne informacije in podajo zahteve za pridobitev informacije glede obdelave in varovanja podatkov, skladno z relevantno zakonodajo, še posebej sladno s 12.-14. členom Splošne uredbe GDPR, lahko uporabniki zahtevajo preko oddaje zahtevka:

- na naslov: Pošta Slovenije d. o. o., Pooblaščena oseba za obdelavo (osebnih) podatkov, Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
- elektronski naslov: dpo@posta.si
- telefonska številka: 080 14 00

X.II. Obdelava podatkov v oglaševalske namene

PSMP bo uporabljal elektronski naslov obiskovalca spletne strani ali uporabnika za namen pošiljanja drugih oglaševalskih obvestil oziroma sporočil, ki ne bodo v povezavi z delovanjem ali posodobitvijo vtičnika po teh Pogojih uporabe, v kolikor se bo naročil na e-novicke preko spletne prijave na spletni strani - Vpišite svoj email naslov.

X.III Hramba poslovnih podatkov

Podatki, ki so zahtevani po teh Pogojih uporabe za kreiranje uporabniškega računa se hranijo dokler ima registriran uporabnik odprt uporabniški račun PS Moj paket .

PSMP si pridržuje pravico, da zapre in ukine uporabniški račun PS Moj paket registriranemu uporabniku, če ga uporabnik ni aktivno uporabljal vsaj eno leto. Pred zaprtjem profila bo PSMP registriranega uporabnika o tem obvestila na z njegove strani podane registracijske podatke.

Hrambo in rok hrambe poslovnih podatkov in dokumentov, ki si jih spletni trgovec ustvari ali izmenja za potrebe dostave pošiljk preko uporabniškega računa, določajo splošni pogoji za izvajanje poštnih in drugih storitev PS.

XII. TOČNOST PODATKOV

PSMP se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletni strani, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. PSMP prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov, kot opredeljeno pod točko, ki opredeljuje odgovornosti v teh Pogojih uporabe.

XIII. AVTORSKE PRAVICE

Vsebina sistema PS Moj paket je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je PSMP in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine na sistema PS Moj paket samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo PSMP, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

XIV. KRŠITVE

V primeru kršitve pogojev teh Pogojev uporabe ali obstoječe zakonodaje sme PSMP posredovane podatke v celoti uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve. Uporabniku se lahko v tem primeru delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta in se incident prijavi pristojnim organom.

Poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu je izrecno prepovedan. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev dejavnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema, ki je pod upravljanjem PSMP.

V kolikor se uporabnik ali tretja oseba, ki mu uporabnik omogoči dostop do uporabe, ne vzdrži kršitev, odgovarja odškodninsko in kazensko družbama Skupine PS, kot določeno po teh Pogojih uporabe pod odgovornostjo.

XV. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

PSMP si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni pogoje za uporabnike te spletne strani. O morebitnih spremembah pogojev bo obiskovalec seznanjen po elektronski pošti oziroma uporabnik preko obvestil dostopnih v sistemu PS Moj paket.

O Spremembah splošnih pogojev ali drugih navodil PS, ki jih uporabnik s kreiranjem uporabniškega računa sprejme, bo seznanjen pod pogoji in na način, kot jih določajo splošni pogoji ali druga navodila PS oziroma kot ima to s PS dogovorjeno s pogodbo.

PS MOJPAKET d.o.o.
Maribor, december 2022 (ver. 1.0)