Iskanje

Splošni pogoji

Splošni pogoji za uporabo sistema eShopProvider za spletne trgovce

Podjetje PS Moj paket d.o.o. (hčerinsko podjetje Pošte Slovenije d.o.o.) na tej spletni strani ponuja storitev (sistem) eShopProvider, ki je v lasti Pošte Slovenije d.o.o. in deluje v skladu z njihovimi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji so izdani na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o.


1 Vsebina

Splošni pogoji za uporabo sistema eShopProvider za spletne trgovce (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pogoje uporabe storitve eShopProvider, ki lastnikom spletnih trgovin prek vtičnika oz. modula omogoča poenostavljeno ponujanje alternativnih možnosti dostave njihovim kupcem ter enostavnejše opremljanje pošiljk.


2 Opredelitev izrazov

2.1 Uporabnik je pravna oseba, ki upravlja s spletno trgovino.

2.2 Pogodbeni uporabnik je pravna oseba, ki upravlja s spletno trgovino in ima s Pošto Slovenije sklenjeno pogodbo o izvajanju prenosa pošiljk.

2.3 Sistem eShopProvider je rešitev, ki zagotavlja povezavo med podprtimi platformami spletnih trgovin ter sistemi Pošte Slovenije.

2.4 Ponudnik je Pošta Slovenije, ki ponuja sistem eShopProvider.

2.5 Modul je del rešitve eShopProvider in je programska koda, ki se namesti v spletno trgovino uporabnika.

2.6 Podpora uporabnikom je storitev zagotavljanja pomoči in podpore, ki je na voljo uporabnikom.

2.7 Povezan sistem je zunanja rešitev, ki jo sistem eShopProvider uporablja za zagotavljanje določenih funkcionalnosti (npr. Google Maps API).


3 Avtorske pravice

3.1 Programska koda je izdana v skladu z licenco The Open Software License 3.0 (OSL-3.0).

3.2 Podrobnejša določila licence so zapisana na https://opensource.org/licenses/OSL-3.0.


4 Pogoji za uporabnika

4.1 Uporabnik mora za uporabo sistema eShopProvider izpolniti vlogo (spletni obrazec) in potrditi sprejem Splošnih pogojev.

4.2 Splošni pogoji se lahko tudi spremenijo, o čemer bodo uporabniki obveščeni najmanj 30 dni pred spremembo. Obvestilo bodo vsi uporabniki prejeli na elektronski naslov, ki so ga zapisali v vlogo, navedeno v točki 4.1 Če se uporabnik s spremembami Splošnih pogojev ne strinja, ima pravico odstopiti od uporabe storitve ter mora o tem obvestiti Pošto Slovenije po elektronski pošti na naslov eShopProvider@posta.si. Če po prejemu obvestila o spremembi Splošnih pogojev nadaljuje z uporabo sistema eShopProvider, se šteje, da se s spremenjenimi pogoji strinja.

4.3 Za uporabo sistema eShopProvider mora uporabnik izpolnjevati še naslednje pogoje:

• imeti ustrezno strojno opremo, na kateri je nameščena programska oprema spletne trgovine,
• imeti zagotovljeno povezavo z internetom,
• imeti dodatno programsko opremo, če je ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij sistema eShopProvider,
• imeti identifikacijska sredstva, ki so potrebna za uporabo sistema eShopProvider.

4.4 Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 4.3 Splošnih pogojev. Pošta Slovenije ne nosi nobenih obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki sodijo v okvir pogojev iz točke 4.3.

4.5 Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 4.3, Pošta Slovenije ne jamči za pravilno in varno delovanje sistema eShopProvider.


5 Aktivacija in uporaba storitve

5.1 Za aktivacijo sistema eShopProvider mora uporabnik izpolniti vlogo z naslednjimi podatki:

• ime in priimek zakonitega zastopnika podjetja;
• naziv podjetja;
• naslov podjetja;
• poštna št. in kraj;
• kontaktni podatki (e-naslov in telefon);
• vrsta ter različica platforme spletne trgovine;
• povezave do vseh spletnih trgovin, kjer bo modul (vtičnik) nameščen;
• podatek, ali ima uporabnik s Pošto Slovenije sklenjeno pogodbo za prenos pošiljk.

5.2 Pošta Slovenije se zavezuje, da bo uporabniku posredovala aktivacijske in ostale podatke in mu omogočila uporabljati storitev eShopProvider najkasneje v tridesetih (30) delovnih dneh po tem, ko prejme od uporabnika popolno elektronsko vlogo (na spletnem obrazcu na spletnih straneh Pošte Slovenije) in ko so za vzpostavitev storitev izpolnjeni vsi tehnični pogoji na strani uporabnika.

5.3 Uporabnik po uspešni oddaji vloge prejme po elektronski pošti identifikacijski žeton (TOKEN), pogodbeni uporabnik pa dodatno še identifikacijski element za sledenje pošiljk GUID.

5.4 S prejemom žetona se smatra, da sta uporabnik in Pošta Slovenije v poslovnem razmerju.


6 Uporaba storitev

6.1 Uporabnik lahko sistem eShopProvider uporablja izključno za svoje potrebe in se zaveže, da ne bo preprodajal niti omogočal uporabe storitev tretjim osebam, kar vključuje tudi prepoved predaje svojih avtorizacijskih podatkov (TOKEN, GUID) v uporabo tretjim osebam.

6.2 Uporabnik je za uporabo produktov in storitev dolžan:

• uporabljati storitev v skladu z navodili, predpisi in dovoljenji proizvajalcev oz. ponudnika;
• uporabljati storitev na način, da ne povzroča motenj, ne ogroža delovanja ter ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje;
• s programsko kodo ravnati kot dober gospodar in poravnati vso morebitno škodo, ki bi nastala ponudniku zaradi nepravilnega ravnanja uporabnikov (primeri takšnega ravnanja so lahko vdori v računalniške sisteme uporabnikov, namerno ali nenamerno posredovanje uporabniškega imena in gesla nepooblaščenim osebam, namerno ali nenamerno omogočanje dostopa do aplikacije nepooblaščenim osebam itd.);
• v primeru suma ali ob ugotovitvi, da je v sistemih uporabnika prišlo do vdora ali kompromitiranja podatkov in bi to lahko imelo vpliv na sistem eShopProvider, o tem nemudoma obvestiti odgovorno osebo v Pošti Slovenije.

6.3 Uporabnik v primeru ugotovljenih kršitev določil iz te točke ponudniku odgovarja za nastalo škodo.


7 Onemogočanje dostopa do storitve

7.1 Ponudnik bo uporabniku trajno ali začasno onemogočil uporabo produkta ali storitve, če bo ugotovil, da uporabnik ravna v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev ali veljavnimi predpisi.

7.2 Ponudnik bo uporabniku trajno onemogočil uporabo produkta ali storitve v naslednjih situacijah:

• če bo ugotovil, da je uporabnik pri sklepanju pogodbenega razmerja namerno predložil nepravilne podatke;
• če bo obstajal dvom o verodostojnosti identitete uporabnika oz. njegove poslovne sposobnosti ali o njegovi plačilni sposobnosti;
• če bo posumil, da uporabnik zlorablja ali ima namen zlorabiti storitev ali produkt ali prikriva zlorabo teh produktov ali storitev s strani tretje osebe.

7.3 Ponudnik bo uporabniku začasno onemogočil uporabo storitve, če bo uporabnik kršil določila teh Splošnih pogojev in jih kljub opozorilu ponudnika ne bo prenehal kršiti v roku, ki ga bo v opozorilu navedel ponudnik. Ponudnik bo ponovno omogočil uporabo produkta ali storitve, ko bo uporabnik odpravil vse kršitve teh Splošnih pogojev.


8 Delovanje sistema eShopPovider

8.1 Pošta Slovenije zagotavlja nemoteno delovanje sistema eShopProvider, razen v primerih:

1) nedelovanja strojne opreme uporabnika ali v kateremkoli drugem primeru, ko uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz poglavja »4 Pogoji za uporabnika«,
2) vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na sistemu eShopProvider,
3) nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje sistema eShopProvider, ali kako drugače povezane z delovanjem sistema eShopProvider, 4) nedelovanja internetnih povezav, 5) višje sile.

8.2 Pošta Slovenije se s posredovanjem obvestila na elektronski naslov, ki je bil naveden v izpolnjeni vlogi za začetek uporabe, zaveže vse uporabnike obveščati o predvidenih posegih ter nadgradnjah na sistemu eShopProvider najkasneje 6 ur pred izvedbo posega.


9 Pomoč uporabnikom

9.1 Pošta Slovenije nudi pomoč v zvezi z delovanjem sistema eShopProvider s storitvijo Podpora uporabnikom ob delavnikih od 8. do 16. ure. Komunikacija med uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka prek sistema »Zahteve po pomoči«.

9.2 Pošta Slovenije uporabniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo sistema eShopProvider. Na vsako prijavljeno napako se bo Pošta Slovenije odzvala najkasneje v roku 24 ur od prijave napake, pri čemer se v ta rok šteje izključno čas, ko Pošta Slovenije nudi podporo uporabnikom in ki je opredeljen v točki 9.1. Pošta Slovenije bo o možnih rešitvah obvestila uporabnika.

9.3 Pošta Slovenije glede na lastno presojo uporabniku omogoča podporo pri namestitvi modula v spletno trgovino. V ta namen uporabnik izvajalcu omogoči dostop do administracije spletne trgovine s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali odobri dostop na daljavo do računalnika uporabnika, prek katerega lahko izvajalec podpore dostopi v administracijo spletne trgovine.

9.4 V določenih primerih, na katere mora biti uporabnik predhodno izrecno opozorjen, je nudenje podpore lahko plačljivo, skladno s takrat veljavnim cenikom ponudnika.

9.5 Kontaktne podatke za Podporo uporabnikom in ostale informacije o morebitnih prekinitvah storitev, vzdrževalnih delih itd. zaradi tehničnih težav Pošta Slovenije objavlja na svojih spletnih straneh.


10 Omejitev odgovornosti Pošte Slovenije

10.1 Uporabniki se strinjajo, da uporabljajo sistem eShopProvider, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi prek sistema eShopProvider, na lastno odgovornost.

10.2 Pošta Slovenije, njeni distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe sistema eShopProvider oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, da je bila Pošta Slovenije seznanjena z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena):

• okužbe z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali vdor v računalniški oziroma informacijski sistem,
• nepravilno delovanje programske rešitve oziroma opreme, ki jo uporabnik uporablja,
• okvaro strojne opreme,
• napake v povezavi,
• zlorabo ali krajo uporabniške identitete,
• višjo silo; za višjo silo se štejejo dogodki, ki jih ponudnik ni mogel predvideti in se jim oziroma njihovim posledicam ob nastanku tudi ne izogniti. Primeroma, toda ne izključno, se kot višja sila štejejo poplave, vojne, izredna stanja, demonstracije, primeri državljanske nepokorščine, ukrepi državnih ali lokalnih oblasti, požar, potres, stavke, motnje v proizvodnji, prometni zastoji in drugi primeri, ki jih priznava sodna praksa v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da se kot višja sila šteje tudi daljša prekinitev dobave ali motnja v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad telekomunikacijskega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik, in morebitni usmerjeni hekerski napadi onemogočanja storitve (dos in ddos) na infrastrukturo ponudnika. Navedeni dogodki se štejejo za višjo silo tudi, če izvirajo iz sfere ponudnika.

10.3 Uporabnik je seznanjen in sprejema dejstvo, da je delovanje sistema eShopProvider in povezanih sistemov ter ostalih ponudnikovih storitev v veliki meri odvisno od splošnega stanja in delovanja telekomunikacijskih omrežij, od možnosti uporabnika za dostop do teh omrežij in od pogojev dostopa do teh omrežij ter splošnega stanja in delovanja uporabnikove spletne strani oz. trgovine. Ponudnik si bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prizadeval za neprekinjeno in nemoteno delovanje storitev, vendar v zvezi s tem ne prevzema nobenih jamstev ali garancij.

10.4 V nobenem primeru Pošta Slovenije ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v sistemu eShopProvider ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

10.5 Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v sistemu eShopProvider, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.


11 Odškodninska odgovornost uporabnika

11.1 Uporabnik je odgovoren in odškodninsko odgovarja za vse posledice, ki bi nastale zaradi zlorabe uporabe sistema eShopProvider ter povezanih sistemov in v primeru nepooblaščene uporabe storitve s strani tretjih oseb, kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi uporabe sistema eShopProvider in povezanih storitev ali ravnanja uporabnika, ki so v nasprotju z določili predpisov s tega področja ter teh Splošnih pogojev.


12 Vsebine in storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

12.1 Sistem eShopProvider lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (povezani sistemi), za katere Pošta Slovenije ne prevzema nobene odgovornosti. Pošta Slovenije ni odgovorna za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe prek povezanih sistemov.

12.2 Informacije na povezanih sistemih so iz različnih virov. Pošta Slovenije ni upravičena spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na povezanih sistemih. Dejstvo, da Pošta Slovenije omogoča povezavo s povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s povezanimi sistemi.

12.3 Pošta Slovenije ni odgovorna niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

12.4 Za uporabo povezanih sistemov bo uporabnik morda moral sprejeti splošne pogoje uporabe, ki se razlikujejo od teh Splošnih pogojev uporabe in za katere Pošta Slovenije ne odgovarja, v vsakem primeru pa prevladajo ti Splošni pogoji.


13 Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

13.1 Pošta Slovenije in uporabnik se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri ali v zvezi z medsebojnim sodelovanjem, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju pogodbenega razmerja.

13.2 Informacij, ki se v skladu s prvim odstavkom tega poglavja štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven pogodbenega razmerja, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi. Prepoved posredovanja informacij tretjim osebam ne velja za ponudnika, kadar in kolikor je to nujno potrebno za zagotovitev storitev glede na sklenjeno pogodbeno razmerje.

13.3 Pošta Slovenije je upravljavec osebnih podatkov na podlagi poslovnega razmerja z uporabnikom in obdeluje kontaktne podatke zaposlenih pri uporabniku za namene poslovanja, komuniciranja in nudenja pomoči uporabniku. Predmet obdelave so osebni podatki oseb, ki jih je uporabnik posredoval ob oddaji vloge.

13.4 Pošta Slovenije se zavezuje, da bo osebne podatke ustrezno varovala.

13.5 S sprejemom teh Splošnih pogojev poslovanja se uporabnik strinja, da je s temi določbami seznanjen.


14 Varovanje podatkov

14.1 Pošta Slovenije bo uporabila vse razumne ukrepe, da bo zaščitila podatke, ki se hranijo v sistemu eShopProvider, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. V zvezi s tem Pošta Slovenije zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Pošta Slovenije bo zagotavljala redundantno hrambo podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada se Pošta Slovenije obvezuje, da bo vzpostavila delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.

14.2 Pošta Slovenije lahko osebne podatke uporabnika razkrije ali posreduje tretjim osebam samo na zakonski podlagi.


15 Pristojnost reševanja sporov

15.1 Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem je zanje pristojno sodišče v Mariboru.

15.2 Uporablja se pravo Republike Slovenije.


16 Uveljavitev Splošnih pogojev

16.1 Splošni pogoji se objavijo na spletni strani https://www.posta.si/zakoni-in-splosni-pogoji ter začnejo veljati z dnem objave.Maribor, avgust 2020