Zapri
banner
(0) izdelkov
V nakupovalni košarici nimate izdelkov
Vse kategorije
  Filters
  Preferences
  Iskanje

  Informacije javnega značaja

  PS Moj paket d.o.o. je skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezana k posredovanju informacij javnega značaja.
  Pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja sprejemamo na ijz@mojpaket.si oziroma na naslov PS Moj paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor s pripisom: Informacije javnega značaja.

  Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili ZDIJZ.

  KONTAKT:
  E: info@mojpaket.si
  T: 02 450 21 89 

  Katalog informacij javnega značaja


  Kazalo:
  Osnovni podatki o katalogu
  Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja
  Podatki o PS Moj paket d.o.o.
  Organigram PS Moj paket d.o.o.
  Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja
  Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
  Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
  Prejemki poslovodnikov in nadzornega organa

  Osnovni podatki o katalogu
  Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o PS Moj paket d.o.o., ter o drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.
  Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 54 ter na spletnem naslovu: www.mojpaket.si

  Datum zadnje spremembe: 31.05.2019.

  Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja
  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 51/06 –ZDIJZ-UPB 2, 117/2006 – ZDavP in 23/2014)
  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007,in 95/2011)
  Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZustS-A).
  Postopek za dostop do informacij je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.
  Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslovu PS Moj Paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor.


  Podatki o PS Moj paket d.o.o.
  Naslov: PS Moj paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor, Slovenija
  Elektronski naslov: info@mojpaket.si
  www: www.mojpaket.si
  Telefon: (02) 228 2019
  Matična številka: 631 898 30000
  Šifra dejavnosti: 47.910 Trg.na drob. po pošti ali po internetu – glavna dejavnost
  Identifikacijska številka za DDV: SI23059419
  Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, Srg. 2013/4705 z dne 18. 2. 2013
  Osnovni kapital: 221.979,00 EUR
  TRR: SI56 0451 5000 2590 505 pri NovaKBM d.d.
  Poslovodstvo PS Moj Paket d.o.o. : Aleksander Majhen, direktor

  Organigram PS Moj paket d.o.o.
  direktor
  vodja prodaje in marketinga
  vodja oddelka spletne prodaje
  vodja oddelka fizične prodaje


  Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja
  Aleksander Majhen,
  e-mail: aleksander.majhen@mojpaket.si, tel.(02)228 2019
  Naslov: PS Moj Paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor

  Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
  PS Moj Paket d.o.o. skladno z 10.a v povezavi s 6.a členom Zakonom o dostopu do
  informacij javnega značaja kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb
  javnega prava na svojih spletnih straneh objavlja tudi naslednje podatke in informacije:
  - informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve, ter;
  - informacije v zvezi s člani poslovodnega organa in sicer: osebno ime, dogovorjena višina mesečnih prejemkov, dogovorjena višina odpravnine ter skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu

  Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
  Trenutno družba še ni prejela nobene zahteve.


  Sponzorstva v letu 2014
  V letu 2014 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

  Donacije v letu 2014
  V letu 2014 ni bilo donacij.

  Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2014
  Ni sklenjenih pogodb.

  Sponzorstva v letu 2015
  V letu 2015 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

  Donacije v letu 2015
  V letu 2015 ni bilo donacij.

  Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2015
  Ni sklenjenih pogodb.

  Sponzorstva v letu 2016
  V letu 2016 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

  Donacije v letu 2016
  V letu 2016 ni bilo donacij.

  Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2016
  Ni sklenjenih pogodb.

  Sponzorstva v letu 2017
  V letu 2017 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

  Donacije v letu 2017
  V letu 2017 ni bilo donacij.

  Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2017
  Ni sklenjenih pogodb.

  Sponzorstva v letu 2018
  V letu 2018 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

  Donacije v letu 2018
  V letu 2018 ni bilo donacij.

  Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2018
  Ni sklenjenih pogodb.

  Sponzorstva v letu 2019
  V letu 2019 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

  Donacije v letu 2019
  V letu 2019 ni bilo donacij.

  Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2019
  Ni sklenjenih pogodb.

  Prejemki poslovodnikov in nadzornega organa
  Prejemek se izplačuje skladno s pogodbo o poslovodenju, ki je skladna z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZC). Prejemek direktorja družbe PS Moj paket d.o.o., od 1. 1. 2019 znaša 3-kratnik povprečne plače v Skupini Pošta Slovenije, preračunano na 10 ur tedensko.

  Bruto prejemki direktorja za leto 2019

  Ime in priimek Funkcija Prejemek (od 1.1.2019) Spremenljivi prejemek Odpravnina v primeru nekrivdne razrešitve
  Aleksander Majhen Direktor 1.195,58 EUR do 30% osnovne plače 3 povprečne izplačane osnovne plače v 12 mesecih pred razrešitvijo

  Izplačani neto prejemki v letu 2018

  Ime in priimek Funkcija Neto prejemki
  Aleksander Majhen direktor 25.178,33

  Prejemki članov nadzornega organa
  Družba PS Moj paket d.o.o. nima nadzornega sveta. Skupščina v letu 2018 ne izkazuje prejemkov. 

  Cenik posredovanja informacij javnega značaja
  Cene za posredovanje informacij javnega značaja se zaračunavajo v skladu s cenikom Pošte Slovenije d.o.o. za posredovanje informacijjavnega značaja, ki velja od 01.05.2014 in je objavljen na spletnem mestu: http://www.posta.si/naslovnica2/494/Informacije-javnega-znacaja


  Poštnina za pošiljanje informacij javnega značaja po pošti se zaračuna po veljavnem ceniku za poštne storitve.