Zapri
banner
(0) izdelkov
V nakupovalni košarici nimate izdelkov
Filters
Preferences
Iskanje

Informacije javnega značaja

PS Moj paket d.o.o. je skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezana k posredovanju informacij javnega značaja.
Pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja sprejemamo na ijz@mojpaket.si oziroma na naslov PS Moj paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor s pripisom: Informacije javnega značaja.

Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili ZDIJZ.

KONTAKT:
E: info@mojpaket.si
T: 02 450 21 89 

Katalog informacij javnega značaja


Kazalo:
Osnovni podatki o katalogu
Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja
Podatki o PS Moj paket d.o.o.
Organigram PS Moj paket d.o.o.
Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja
Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
Prejemki poslovodnikov in nadzornega organa

Osnovni podatki o katalogu
Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o PS Moj paket d.o.o., ter o drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 54 ter na spletnem naslovu: www.mojpaket.si

Datum zadnje spremembe: 21.01.2020.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 51/06 –ZDIJZ-UPB 2, 117/2006 – ZDavP in 23/2014)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007,in 95/2011)
Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZustS-A).
Postopek za dostop do informacij je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.
Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslovu PS Moj Paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor.


Podatki o PS Moj paket d.o.o.
Naslov: PS Moj paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor, Slovenija
Elektronski naslov: info@mojpaket.si
www: www.mojpaket.si
Telefon: (02) 228 2019
Matična številka: 631 898 30000
Šifra dejavnosti: 47.910 Trg.na drob. po pošti ali po internetu – glavna dejavnost
Identifikacijska številka za DDV: SI23059419
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, Srg. 2013/4705 z dne 18. 2. 2013
Osnovni kapital: 221.979,00 EUR
TRR: SI56 0451 5000 2590 505 pri NovaKBM d.d.
Poslovodstvo PS Moj Paket d.o.o. : Aleksander Majhen, direktor

Organigram PS Moj paket d.o.o.
direktor
vodja prodaje in marketinga
vodja oddelka spletne prodaje
vodja oddelka fizične prodaje


Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja
Aleksander Majhen,
e-mail: aleksander.majhen@mojpaket.si, tel.(02)228 2019
Naslov: PS Moj Paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor

Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
PS Moj Paket d.o.o. skladno z 10.a v povezavi s 6.a členom Zakonom o dostopu do
informacij javnega značaja kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb
javnega prava na svojih spletnih straneh objavlja tudi naslednje podatke in informacije:
- informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve, ter;
- informacije v zvezi s člani poslovodnega organa in sicer: osebno ime, dogovorjena višina mesečnih prejemkov, dogovorjena višina odpravnine ter skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
Trenutno družba še ni prejela nobene zahteve.


Sponzorstva v letu 2014
V letu 2014 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

Donacije v letu 2014
V letu 2014 ni bilo donacij.

Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2014
Ni sklenjenih pogodb.

Sponzorstva v letu 2015
V letu 2015 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

Donacije v letu 2015
V letu 2015 ni bilo donacij.

Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2015
Ni sklenjenih pogodb.

Sponzorstva v letu 2016
V letu 2016 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

Donacije v letu 2016
V letu 2016 ni bilo donacij.

Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2016
Ni sklenjenih pogodb.

Sponzorstva v letu 2017
V letu 2017 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

Donacije v letu 2017
V letu 2017 ni bilo donacij.

Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2017
Ni sklenjenih pogodb.

Sponzorstva v letu 2018
V letu 2018 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

Donacije v letu 2018
V letu 2018 ni bilo donacij.

Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2018
Ni sklenjenih pogodb.

Sponzorstva v letu 2019
V letu 2019 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

Donacije v letu 2019
V letu 2019 ni bilo donacij.

Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2019
Ni sklenjenih pogodb.

Sponzorstva v letu 2020
V letu 2020 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

Donacije v letu 2020
V letu 2020 ni bilo donacij.

Pogodbe za svetovalne avtorske in intelektualne storitve v letu 2020
Ni sklenjenih pogodb.

Prejemki poslovodnikov in nadzornega organa
Prejemek se izplačuje skladno s pogodbo o poslovodenju, ki je skladna z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C). Prejemek direktorja družbe PS Moj paket d.o.o., od 1. 1. 2019 znaša 3-kratnik povprečne plače v Skupini Pošta Slovenije, preračunano na 10 ur tedensko.

Bruto prejemki direktorja za leto 2019

Ime in priimek Funkcija Prejemek (od 1.1.2019) Spremenljivi prejemek Odpravnina v primeru nekrivdne razrešitve
  Direktor 4.782,33 EUR do 30% osnovne plače 3 povprečne izplačane osnovne plače v 12 mesecih pred razrešitvijo

Izplačani neto prejemki v letu 2019

Ime in priimek Funkcija Neto prejemki

Aleksander Majhen
Aleksander Majhen

Direktor
Pogodba o poslovodenju

0
10.042,64

 

Prejemki članov nadzornega organa
Družba PS Moj paket d.o.o. nima nadzornega sveta. Skupščina v letu 2019 ne izkazuje prejemkov. 

Cenik posredovanja informacij javnega značaja
Cene za posredovanje informacij javnega značaja se zaračunavajo v skladu s cenikom Pošte Slovenije d.o.o. za posredovanje informacijjavnega značaja, ki velja od 01.05.2014 in je objavljen na spletnem mestu: http://www.posta.si/naslovnica2/494/Informacije-javnega-znacaja


Poštnina za pošiljanje informacij javnega značaja po pošti se zaračuna po veljavnem ceniku za poštne storitve.